Kurrikulat

 

  • Shkolla zgjat 4 vjet dhe numri i orëve mësimore përbën parakusht për cilësinë e duhur të formimit të specialistëve të rinj të TIK dhe për njohje të kualifikimit në Austri;
  • Për të garantuar cilësi, do t’u kushtohet rëndësi njohurive të larta në Matematikë si dhe përvetësimit të njohurive të gjuhëve të huaja;
  • Lëndët e formimit të përgjithshëm, orientohen ndaj kërkesave të nxënësve, për përgatitje cilësore për Maturën shtetërore;
  • Për zhvillimin e Gjuhës angleze dhe asaj gjermane (si gjuhë e dytë) përdoren kurrikulat e gjimnazit, tashmë të konsoliduara dhe të vlerësuara;

Disa nga lëndët që zhvillohen pranë “Hermann Gmeiner”:

Zhvillim Softwaresh

Projekte rreth teknikës së informacionit

Sisteme informacioni

Teknikë sistemi

Teknikë mediash

Rrjeta kompjuterike

Praktikë kompjuteri

 etj