DREJTIMET DHE PROFILET

SHKOLLË E MESME PROFESIONALE PËR INXHINIERI SOFTWARESH

Më poshtë po ju shfaqim numrin e përgjithshëm të orëve për lëndët mësimore, në mënyrë që të kuptoni më mirë fokusin e studimeve të shkollës sonë:

I. TABELA E ORËVE

(Numri i përgjithshëm i orëve dhe sasia e orëve për lëndët e veçanta mësimore)

 

 

 

Numri i orëve në javë

 

A.

Lëndët e profilit të përgjithshëm

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa

Shuma

 

 

1.

2.

3.

4.

 

1.

Gjuhë shqipe dhe letërsi

2

1

2

2

7

2.

Gjuhë e huaj -anglisht

4

3

3

2

12

3.

Gjuhë e huaj - gjermanisht

2

2

2

2

8

4.

Mendimi politik

2

-

-

-

2

5.

Histori

1

2

1

-

4

6.

Matematikë

3

3

3

2

11

7.

Fizikë

2

1

-

-

3

8.

Kimi

1

2

-

-

3

9.

Biologji

-

-

2

1

3

10.

Fiskulturë

1

1

1

1

4

11.

Formimi i personalitetit dhe këshillim për karrierë

-

-

2

-

2

12.

Gjeografi

-

1

1

2

4

 

 

 

 

 

 

 

B.

Teoria e praktika e lëndëve të specialitetit

 

 

 

 

 

1.

Informatikë teknike (përfshirë praktikën kompjuterike)

3[1]

3(2)[2]

-

-

6

2.

Programim dhe inxhinieri Softwaresh

6(4)2

5

6

6

23

3.

Baza të dhënash dhe sistemet e informacionit

3

3

4

4

14

4.

Sisteme rrjetesh dhe sisteme të shpërndara

31

3(2)2

3

3

12

5.

Ekonomi ndërmarrjeje dhe manaxhim (përfshirë ekonominë dhe të drejtën)

3

4

3

4

14

6.

Planifikim sistemi dhe zhvillim projektesh

-

3

5

8

16

 

Numri i përgjithshëm i orëve javore

36

37

38

37

148

 

 

 

 

 

 

7.

Praktika e detyrueshme

 

8 javë gjatë periudhës kur nuk zhvillohet mësim - e detyrueshme për të gjithë nxënësit 

8.

Punimi i diplomës

 

 

 

 

 

 

 


                       

 Fushat e aplikimit dhe ato të shtrirjes së aktivitetit:

Të gjithë ata që kanë përfunduar një shkollë profesionale me drejtim Inxhinieri Informatike Softwaresh aftësohen të kryejnë veprimtari inxhinierike të tilla si zhvillues aplikacionesh e softwaresh,  organizator sistemesh informimi, analist sistemesh e kërkesash, dizenjues aplikacionesh, dizenjues e programues bazash të dhënash, programues aplikimesh e sistemesh, inxhinieri softwaresh, këshillues sistemesh, manaxhues projektesh, teknik për mbrojtjen dhe sigurinë e të dhënave, administrues sistemesh, manaxher sistemi ose trajnues në fushën e informatikës. Ata formohen gjithashtu veçanërisht për ushtrimin e një veprimtarie adekuate sipërmarrëse të pavarur.

Përmbajtjet mësimore:

B. Teoria dhe praktika lëndore 

1. INFORMATIKË TEKNIKE (Praktikë  kompjuteri në vitin e parë)

2. PROGRAMIM DHE INXHINIERI SOFTWARESH  

3. BAZAT E TË DHËNAVE DHE SISTEMET E INFORMACIONIT  

4. SISTEMET E RRJETIT DHE SISTEMET E SHPËRNDARA

5. EKONOMI NDËRMARRJEJE DHE MENAXHIM

6. PLANIFIKIM SISTEMI DHE ZHVILLIM PROJEKTESH

Praktika e detyrueshme

 

 


[1] Grupet përbëhen nga maksimumi 8 nxënës/e

[2] Për numrin e orëve të shënuar në kllapa duhet të parashikohen grupe që përbëhen nga maksimumi 12 persona.