Përse “Hermann Gmeiner”?

  • Sepse fusha e programimit është një nga fushat e cila po zhvillohet me hapa të shpejtë duke rritur nevojën për programues.
  • Tregu në Shqipëri ka kërkesa të larta për programues.
  • Teknologjitë dhe platoformat më moderne ndodhen në Hermann Gmeiner.
  • Bashkëpunimi me binzeset që nxënësit të kryejnë praktikat profesionale në ambjentet e tyre.
  • Stafi mësimdhënës i përbërë nga specialistë me përvojë për lëndët profesionale.